Home Disclaimer

Disclaimer

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de website van de hypotheek.winkel. U aanvaardt door de website te gebruiken de gebruiksvoorwaarden. Tevens verbindt u zich er toe om deze gebruiksvoorwaarden te volgen.
Hypotheek.winkel behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Gezien u als gebruiker van deze website gebonden bent aan deze voorwaarden beveelt hypotheek.winkel u aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

1. Auteursrechten

Als gebruiker erkent u uitdrukkelijk dat weergegeven informatie op deze website, evenals de gegevens en alle andere elementen rechtmatig eigendom zijn en blijven van de hypotheek.winkel. Als gebruiker verbindt u zich er tevens toe om aan de informatie, de gegevens en alle andere elementen op geen enkele manier wijzigingen aan te brengen.
Zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de hypotheek.winkel of rechthebbende is het verboden om de weergegeven informatie, evenals de gegevens en alle andere elementen van deze website te verspreiden, te verkopen, te verdelen, te publiceren, te reproduceren, te commercialiseren, aan te passen, noch te presenteren op een gedeeltelijke of volledige wijze. Inbreuken op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolging. De hypotheek.winkel behoudt zich het recht voor om alle noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde inbreuken op deze auteursrechten te vermijden of te beëindigen.

2. Aansprakelijkheid

Alle weergegeven informatie op deze website, evenals de gegevens, de rekentools en alle andere elementen werden met de grootste zorg verzameld. Ze dienen evenwel enkel ter informatie van u als gebruiker. Onafgezien de grootste zorg die aan het verzamelen besteed werd, biedt u dat géén garantie op het vlak van de juistheid, de volledigheid, de betrouwbaarheid en geschiktheid van deze informatie en rekentools. De hypotheek.winkel biedt dus geen enkele waarborg omtrent de geboden informaties. De geboden informatie op deze website kan in géén geval beschouwd worden als een financieel, fiscaal of juridisch advies.

De hypotheek.winkel kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten of vergissingen op deze website.
De hypotheek.winkel kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor welk verlies dan ook, noch voor welke schade dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, door om het even welke oorzaak of reden, die uit het gebruik van deze website of van de geboden informatie zou kunnen voortvloeien. De hypotheek.winkel kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor enige beslissing of handeling welke u als gebruiker zou genomen hebben op basis van de rekentools of van de weergegeven informatie of van de gegevens of van alle andere elementen van deze website.

De hypotheek.winkel behoudt zich het recht om de weergegeven informatie op deze website, evenals de gegevens, de rekentools en alle andere elementen te veranderen zonder voorafgaand advies. Indien er op deze website links naar andere sites opgenomen zijn, zal de hypotheek.winkel onder geen enkel beding verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de links, noch het bestaan of de inhoud van deze andere websites.
De hypotheek.winkel heeft geen enkele controle over de aangeboden links, de inhoud van deze websites, noch de kenmerken van deze websites. Het verwijzen naar een andere website is louter informatief.

3. Toegankelijkheid

De hypotheek.winkel streeft ernaar deze website en alle bijhorende informatie in de mate van het mogelijke permanent toegankelijk te houden. De hypotheek.winkel kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid de aangeboden informatie of gegevens te gebruiken. De toegang tot de website kan onderbroken worden wegens gevallen van overmacht. Ook kan de hypotheek.winkel zelf overgaan tot een onderbreking van de toegang tot deze website wegens onderhoud en upgrading van de programma’s, informatie, of alle andere gegevens of omwille van technische redenen. De hypotheek.winkel kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor deze onderbrekingen, noch voor de eventuele gevolgen daarvan. De gebruiker kan nooit een eis tot schadevergoeding stellen tegenover de hypotheek.winkel omwille van deze onderbreking noch omwille van welke reden ook.

4. De verantwoordelijkheid van de gebruiker

De gebruiker mag deze website gebruiken mits hij de hypotheek.winkel garandeert dat hij deze website niet zal gebruiken voor enig onrechtmatig, onwettelijk doel of enig doel dat ingevolge deze bepalingen, voorwaarden en aanduidingen verboden is. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk. De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn.

5. Wet op de privacy

De hypotheek.winkel respecteert de wettelijke bepalingen omtrent de bescherming van de privacy.
De website www.hypotheekwinkel.be maakt gebruik van “cookies”. Deze sturen gegevens door van uw computer en bevatten sporen van de bezochte internetsites en informatie aangaande dat bezoek (ze bevatten geen persoonsgegevens). U kunt uw computer zo instellen dat het gebruik van deze cookies onmogelijk gemaakt wordt.
De gegevens die u via de beveiligde zone van onze site inbrengt worden in onze databases opgeslagen. Wij gebruiken deze gegevens voor het registreren van de ingelogde sessies voor de pagina “uw dossier” en voor het personaliseren van de lay-out en de inhoud van de pagina voor elke gebruiker. Daarnaast gebruiken we deze gegevens enkel maar om statistieken op te stellen voor intern gebruik. De hypotheek.winkel verwerkt de verzamelde gegevens en is hiervoor verantwoordelijk. De hypotheek.winkel beschouwt uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijk.
Conform de wet kunt u al uw persoonlijke gegevens consulteren, wijzigen of rechtzetten. U kunt van dit recht gebruik maken door een mail te sturen naar info@hypotheekwinkel.be.
Bent u van oordeel dat door de website van de hypotheek.winkel gevoerde politiek van de bescherming op de wet op de privacy niet voldoende de betreffende wetgeving respecteert, dan vragen we u ons te contacteren. We wensen evenwel geen verantwoordelijkheid te dragen omtrent de gevoerde politiek op het vlak van de wet op de privacy voor de websites waarvan u op onze site een link terugvindt.

Tot 24/05/2018 vormen de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en haar uitvoeringsbesluiten de toepasselijke wetgeving inzake privacy.

Vanaf 25/05/2018 zal die vervangen worden door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG

6. Uw veiligheid

De hypotheek.winkel kan niet garanderen dat de informatie die u als gebruiker doorstuurt naar onze server niet zal worden onderschept. De hypotheek.winkel past procedures toe om de doorgegeven en opgeslagen informatie te beveiligen.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle gevallen van betwistingen inzake deze website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

8. Contactname

Hypotheek.winkel vraagt de gebruiker alle verkeerde dan wel ongeoorloofde inhoud te signaleren, die verkrijgbaar zou zijn via deze diensten, zodat de hypotheek.winkel de nodige en gepaste maatregelen kan treffen om deze informatie te wijzigen, te wissen of ontoegankelijk te maken. Gelieve contact met ons op te nemen via e-mail op info@hypotheekwinkel.be
De hypotheek.winkel kan via email of andere vormen gecontacteerd worden. Deze kanalen mogen evenwel niet gebruikt worden om aanmaningen te sturen tegen hypotheek.winkel noch om klachten in te dienen tegen hypotheek.winkel. Dergelijke contactnames zijn niet tegenstelbaar aan de hypotheek.winkel. Het onbeantwoord laten van dergelijke boodschappen houdt niet in dat de hypotheek.winkel toegevingen zou doen inzake een geleden schade. Heeft u een klacht of suggestie dan kan u terecht via dit formulier.

9. Toezicht overheid

Toezicht overheid, ministerie van economie FOD economie, KMO middenstand en energie Algemene diensten economische inspectie

Koning Albert II-Laan 16
1000 Brussel
Telefoon 0800/12033
https://meldpunt.belgie.be

Het belangenconflitenbeleid van hypotheek.winkel vind je hier terug.

© 2022 hypotheek.winkel
hypotheek.winkel bv
Leuvensesteenweg 643 Bus 14
1930 Zaventem
BE 0474.087.795
tel : 02 895 09 19

fax : 02 306 79 03
info@hypotheekwinkel.be

10. FSMA erkenning

Hypotheek.winkel, ondernemingsnummer 0474.087.795, is door het FSMA erkend voor woonkredieten, verzekeringen en consumentenkredieten onder FSMA nummer 061433. Hypotheek.winkel werkt samen met netwerk van FSMA erkende makelaars in hypothecair krediet, makelaars in consumentenkredieten en verzekeringssubagenten.

Door haar statuut is Hypotheek.winkel niet gebonden aan een financiële instelling en kan ze dus in alle onafhankelijkheid zoeken naar de voor u beste oplossingen.

Gelet op de verbintenis tussen het FSMA en hypotheek.winkel heeft het directiecomité van het FSMA vervolgens Hypotheekwinkel BV erkend als opleidingsverstrekker van bijscholing van professionelen voor woonkredieten en verzekeringen. Deze erkenning is terug te vinden onder accreditatienummer 500187 H (Woonkredieten) en 500187 A (Verzekeringen) op de website van het FSMA.
Rechtspersonenregister: Brussel

11. Gedragsregels IDD

Sinds 1 mei 2015 zijn de “gedragsregels IDD*” van toepassing.

Zij vinden hun oorsprong in de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en de herverzekeringen. Deze gedragsregels versterken de bescherming van de gebruikers van de financiële producten en diensten, alsook de bevoegdheden van de Autoriteit voor de Financiële diensten en Markten, ook FSMA genoemd en de draagwijdte van verschillende regelingen.

Om deze wet, te respecteren, is ons kantoor verplicht om u de volgende informatie te verstrekken:

Wie zijn wij?

BV hypotheek.winkel Hoofdzetel
Leuvensesteenweg 643 bus 14
1930 Zaventem
Telefoon: 02/486.30.43
E-mail: hypo.centrum@hypotheekwinkel.be

www.hypotheekwinkel.be

Erkenningsnummer FSMA: 061 433 A
Ondernemingsnummer: 0474.087.795

Wij zijn ingeschreven als distributeur van verzekeringen onder het nummer 061.433 A in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. U kunt onze gegevens dan ook terugvinden op de website van de FSMA op www.fsma.be.

Wij zijn steeds tot uw dienst in beide landstalen, het Nederlands en het Frans.
U kunt met ons kantoor communiceren via de telefoon, e-mail en op onze website.
Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht in ons kantoor.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen VZW in 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02 547 58 71 – fax 02 547 59 75 – info@ombudsman.as, www.ombudsman.as

Meer informatie over de gedragsregels IDD kan je hier terugvinden.