Home Privacy & Cookie Policy

Privacy & Cookie Policy

1. Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Deze Privacy Policy is van toepassing op de hieronder omschreven verwerkingen van persoonsgegevens verricht door Hypotheekwinkel BV, met zetel te Leuvensesteenweg 643 bus 14, 1930 Zaventem, met ondernemingsnummer BE 0474.087.795, die de verwerkingsverantwoordelijke is van deze website (hierna ook ‘Hypotheekwinkel’ of ‘wij’), samen met de overkoepelende groep Horizon Holdco NV, met zetel te Leuvensesteenweg 643/14 1930 Zaventem en ondernemingsnummer BTW BE0747.509.021 en de overige ondernemingen die deel uitmaken van deze groep.

Wij hechten veel belang aan uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens dan ook conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna “GDPR”) alsook iedere toekomstige of aanvullende wetgeving in uitvoering daarvan, voor zover van toepassing.

Voor verdere vragen of opmerkingen in verband met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kan u ons steeds contacteren, hetzij per e-mail naar privacy@hypotheekwinkel.be of per post naar voormeld postadres.

Ook onze DPO is via dezelfde contactgegevens bereikbaar (met vermelding van ‘tav de DPO’).

2. Wat betekent “persoonsgegevens verwerken”?

Het verwerken van persoonsgegevens (hierna “gegevens”) omvat elke verwerking van gegevens die u als natuurlijke persoon kunnen identificeren. Over welke gegevens het gaat, leest u in deze Privacy Policy. Het begrip ‘verwerken’ is zeer ruim en dekt onder andere het verzamelen, bewaren, gebruiken van uw gegevens, of het delen hiervan met derden.

3. Welke gegevens verwerken wij?

Hieronder verduidelijken wij welke gegevens wij van u kunnen verwerken. Afhankelijk van de concrete situatie, uw voorkeuren en de manier waarop u ons contacteert, verwerken wij niet alle onderstaande gegevens van u.

Algemeen

Van al onze contacten verwerken wij mogelijk onderstaande gegevens:

 • Elektronisch identificatie- en gebruiksgegevens (bv. IP adres, browsertype, locatiegegevens);
 • Identificatiegegevens (bv. kopie van uw identiteitskaart in kader van een GDPR-verzoek);
 • Contactgegevens (bv. naam, voornaam, adres, e-mailadres, etc.);
 • Contactgeschiedenis (bv. e-mailberichten, berichten verstuurd via webformulieren, etc.).

Hoofdactiviteit

Van onze klanten verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens, met name met het oog op de verstrekking van onze diensten en daarbij horende adviesverlening:

 • Contractuele gegevens (bv. ingeplande afspraken, ondertekende klantenfiche / overeenkomst, adres, etc.);
 • Identiteitskaartgegevens met oog op de wettelijk verplichte identiteitsverificatie bij kredietbemiddeling en -verstrekking;
 • Nationaliteit, geslacht, land van wettelijke woonplaats, opleidingsniveau en burgerlijke staat;
 • Bank en rekeningnummer;
 • Alle relevante financiële gegevens in functie van het gewenste krediet zoals ook nader toegelicht op de relevante klanteninformatiefiches, waaronder in beperkte mate mogelijk ook bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens kunnen vallen (o.a. huidige inkomsten en schulden en genoten voordelen, lopende leningen, gezinssituatie, ontvangen uitkeringen, pensioen, achterstallige sociale bijdragen, toestand van faillissement, …);
 • Feedback, testimonials en promotionele content zoals foto’s en video’s in verband met onze dienstverlening.

Zakenparters

Van onze zakenpartners, met inbegrip van leden van ons franchisenetwerk, kredietgevers waarmee wij samenwerken en leveranciers, verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens:

 • Contractuele gegevens (bv. bedrijfsnaam, adres, BTW-nummer, overeenkomst, etc.);
 • Betalings- en facturatiegegevens (bv. betaalkaartgegevens, facturen, etc.);
 • Account- en gebruiksgegevens (met name voor onze applicatie Hypodroom bestemd voor gebruik door leden van ons franchisenetwerk);
 • Feedback, testimonials en promotionele content zoals foto’s en video’s in verband met onze samenwerking.

Kandidaat-medewerkers

Van kandidaat-medewerkers verwerken wij bijkomend mogelijk onderstaande gegevens. Uiteraard zal dit in grote mate afhankelijk zijn van welke gegevens u zelf aan ons wenst te verstrekken in functie van uw sollicitatie.

 • Persoonlijke bijzonderheden;
 • Werkgerelateerde gegevens;
 • Persoonlijkheidsgegevens;
 • Foto’s

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor de hieronder beschreven doeleinden en verzamelen en verwerken niet meer en geen andere soorten gegevens dan deze die nodig zijn voor deze doeleinden.

Operationele doeleinden

Wij verwerken gegevens voor de optimalisatie van onze website; statistische doeleinden en marktonderzoek; om onze diensten gebruikersvriendelijk te houden; het beantwoorden van uw contactvraag.

Zakelijke doeleinden

Wij verwerken gegevens in het kader van onze hoofdactiviteit, zoals om u als klant bij te staan onder meer in het vinden van een geschikt krediet; om de aansluiting van zakenpartners tot kredietmakelaar-lid van ons franchisenetwerk in beschouwing te nemen; om met u te communiceren over onze dienstverlening of samenwerking; om u te informeren over ons beleid, algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden; om de relaties met onze potentiële en bestaande contactpersonen en partners te ontwikkelen en te beheren.

Commerciële doeleinden

Wij verwerken gegevens voor het toesturen van marketingcommunicatie per e-mail of per post; voor het verzenden van nieuwsbrieven; of om uw inschrijving op één van de door ons georganiseerde evenementen zoals informatiesessies te registreren en voor het versturen van advertenties en promoties.

Juridische of wettelijke doeleinden

Wij verwerken gegevens voor juridische redenen en procedures; om te voldoen aan wetgeving en overheidsbevelen; of om te kunnen voldoen aan onze interne en externe auditeisen, informatieveiligheid of ter bescherming of uitvoering van onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom of die van andere personen.

5. Op basis van welke verwerkingsgronden verwerken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens enkel voor zover gebaseerd op één van de verwerkingsgronden die worden opgesomd in de GDPR, zoals hierna weergegeven.

Wettelijke verplichting

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen die op ons rusten. In het kader van onze activiteiten als FSMA-erkende bemiddelaar op het gebied van woonkredieten, verzekeringen en consumentenkredieten, onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, of onze verplichtingen op het gebied van gegevensbescherming.

Noodzakelijk voor de totstandkoming / uitvoering van een overeenkomst

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt omdat het noodzakelijk is voor het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst met u als betrokkene. Voor het contacteren, inplannen, reageren op een verzoek of opvragen van informatie in het kader van het aangaan van een contractuele relatie met inbegrip van het ter beschikking stellen van een afspraakplanner en voorbereidende informatie-, simulatieberekening- en downloadformulieren op onze website, maar ook de effectieve uitvoering van de contractuele opdracht in het kader van onze hoofdactiviteit, teneinde u onze dienstverlening te kunnen verschaffen (begeleiding aan consumenten bij het aangaan van een hypothecair krediet en daaraan gekoppelde verzekeringen, opleidingen voor professionelen inzake woonkredieten en verzekeringen, …), of die van u te kunnen ontvangen.

Gerechtvaardigd belang

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen die in specifieke gevallen zwaarder wegen dan enig mogelijk nadeel voor uw rechten. Voor het promoten van onze activiteiten ten aanzien van bestaande klanten en bij zakelijke contacten; het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening; het ter beschikking stellen van informatie-, simulatieberekening- en downloadformulieren op onze website wanneer de invulling hiervan kadert buiten een (potentiële) overeenkomst met ons om, het opleiden van medewerkers en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op onze activiteiten, in de ruime zin; het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid, procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten; en het garanderen van de veiligheid, zowel online op deze website als in onze bedrijfsgebouwen.

Toestemming

Bepaalde gegevens worden door ons verwerkt op basis van uw toestemming. Voor het promoten van activiteiten bij potentiële nieuwe contacten waar vereist; het gebruik van bepaalde analytische of marketing cookies; het plaatsen van foto’s of andere publicaties die persoonsgegevens bevatten op onze website en sociale media-kanalen.

In de gevallen waarin wij bijzondere en/of strafrechtelijke persoonsgegevens dienen te verwerken om onze dienstverlening te kunnen verschaffen, zullen wij ons hiervoor beroepen op uw uitdrukkelijke toestemming wanneer de wet hiervoor niet in een specifieke grondslag voorziet.

6. Oorsprong van de gegevens

De meeste gegevens die wij verwerken van u hebben we ook rechtstreeks van u verkregen. Binnen het kader van onze dienstverlening is het mogelijk dat wij gegevens van u verkrijgen via het lokale kantoor van Hypotheekwinkel waar u klant bent, hetwelk kantoor zelf ook een eigen verwerkingsverantwoordelijke is van uw gegevens voor de verwerkingen van uw gegevens. Tevens ontvangen wij mogelijks ook gegevens van onze partnerondernemingen van de Horizon Group, externe dienstverleners of openbare bronnen.

7. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij wanneer dit strikt noodzakelijk is in het licht van hogervermelde doeleinden, of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Hypotheekwinkel maakt deel uit van de overkoepelende Horizon Group waartoe eveneens Horizon, Aanbieders.be en Verzekeringen.be behoren. Het is mogelijk dat persoonsgegevens gedeeld worden binnen deze groep om administratieve en infrastructuur redenen, evenals om commerciële redenen. Een klant van Hypotheekwinkel wordt aanzien als een klant van de gehele groep. Als klant is het uiteraard mogelijk om u te verzetten tegen de doorgifte van deze gegevens voor commerciële doeleinden, door met ons contact op te nemen op de opgegeven contactadressen.

Waar nodig doen wij een beroep op externe dienstverleners (verwerkers), ter ondersteuning van onze operationele doeleinden zoals het beheer van onze websites en IT-systemen. Deze externe dienstverleners voeren desgevallend bepaalde verwerkingen van gegevens uit namens ons. Wij zullen uw gegevens slechts delen met deze externe dienstverleners in de mate dat dit nodig is voor het desbetreffende doel. De gegevens mogen door hen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Bovendien zijn deze dienstverleners contractueel gebonden om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen door middel van een “verwerkersovereenkomst” die met deze partijen werd gesloten.

Concreet heeft dit tot gevolg dat wij uw gegevens, voor zover relevant in uw situatie, met de volgende derden delen voor de volgende doeleinden, waarbij deze derden in bepaalde gevallen optreden als verwerkers namens ons:

 • Postbedrijven, transport- en bezorgbedrijven indien wij u iets moeten toezenden per post;
 • Betalingsdienstverleners indien wij betalingen van u ontvangen, of omgekeerd;
 • Externe vertegenwoordigers en consultants of enige andere partijen die betrokken zijn in het kader van onze hoofd- of nevenactiviteiten;
 • Indien u klant-kredietaanvrager bent, aan de relevante lokale hypotheekwinkel, die als winkel in eigen beheer dan wel als zelfstandig lid van ons franchisenetwerk op lokaal/regionaal niveau zal instaan voor de dienstverlening aan u en de verdere behandeling van uw dossier, volgens de geldende afspraken in ons franchisenetwerk;
 • Indien u klant-kredietaanvrager bent, aan kredietgevers, met het oog op het voorleggen van uw dossier en het verkrijgen van een concreet voorstel voor een op uw situatie afgestemd hypothecair krediet, waarbij u wanneer u hierop ingaat een rechtstreekse contractuele relatie aangaat met de betrokken kredietgever;
 • De verwerkers die ons op IT-gebied bijstaan bij het uitbaten van onze organisatie, met het oog op een veilig en efficiënt digitaal gegevensbeheer binnen onze organisatie;
 • Overheidsorganen, gerechtelijke instanties en beoefenaars van gereglementeerde beroepen zoals boekhouders en advocaten, met het oog op de naleving van onze wettelijke verplichtingen en verdediging van onze belangen, voor zover vereist.

8. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt. Aangezien de termijn waarvoor de gegevens kunnen worden bijgehouden afhangt van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, kan de opslagperiode in elke situatie variëren. Soms zal specifieke wetgeving ons verplichten de gegevens bij te houden voor een bepaalde periode. Onze bewaartermijnen zijn steeds gebaseerd op wettelijke vereisten en een afweging van uw rechten en verwachtingen met hetgeen nuttig en nodig is voor het vervullen van de doeleinden. Na afloop van de bewaartermijn worden uw gegevens gewist of geanonimiseerd.

9. Waar bewaren wij uw gegevens en hoe worden deze beschermd?

Wij voorzien passende veiligheidsmaatregelen op technisch en organisatorisch vlak, om binnen het kader van onze activiteiten de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de onbevoegde toegang of onrechtmatige kennisgeving aan derden te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Daarnaast hebben wij er ook aandacht voor dat de verwerkers op wie wij beroep doen eveneens passende veiligheidsmaatregelen treffen om risico’s op incidenten zo veel als mogelijk te beperken.

Wij streven ernaar om de gegevens die wij verwerken zoveel als mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER) te verwerken. Indien uw gegevens bij het gebruik van specifieke diensten of softwaretools, buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt worden, zal dit uitsluitend gebeuren in/naar landen waarvan de Europese Commissie heeft bevestigd dat ze een passend beschermingsniveau van uw gegevens waarborgen, of zullen er maatregelen genomen worden om de rechtmatige verwerking van uw gegevens in deze derde landen te verzekeren.

10. Wat zijn uw rechten?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de gegevens die wij van u verwerken, zoals hieronder opgesomd. Indien u een beroep wenst te doen op deze rechten, gelieve onze interne GDPR-verantwoordelijke of DPO te contacteren via de contactgegevens opgenomen onder de eerste titel van deze Privacy Policy.

Recht van inzage en kopie

U heeft het recht om uw gegevens in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Onder dit recht valt ook de mogelijkheid om verdere inlichtingen te vragen omtrent de verwerking van uw gegevens, onder meer wat betreft de categorieën van gegevens die van u verwerkt worden en voor welke doeleinden dit gebeurt.

Recht van aanpassing of rectificatie

U heeft het recht om uw gegevens te laten aanpassen indien u meent dat wij beschikken over onjuiste gegevens.

Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid)

U heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens zonder onredelijke vertraging wissen. Wij zullen echter niet altijd in staat zijn om een dergelijk verzoek in te willigen, onder meer wanneer wij de gegevens nog nodig hebben in functie van een lopende overeenkomst, of wanneer het bijhouden van bepaalde van uw gegevens gedurende een bepaalde termijn wettelijk verplicht is.

Recht op beperking van verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Op die manier wordt de verwerking tijdelijk stopgezet tot er bijvoorbeeld zekerheid is over de juistheid ervan.

Recht op het intrekken van uw toestemming

Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming (zie hierboven onder titels 5 en 6), dan heeft u het recht om deze toestemming op elk moment terug in te trekken door ons te contacteren. Voor marketingberichten die u via e-mail van ons ontvangt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming eenvoudig intrekken door op de uitschrijflink te klikken onderaan een dergelijk bericht.

Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens die is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang. Dit dient te gebeuren op basis van specifieke met uw situatie verband houdende redenen. U kan eveneens bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens ten behoeve van direct marketing. Bij marketingberichten per e-mail zal steeds een opt-out voorzien zijn.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om uw gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft met uw toestemming of in uitvoering van een overeenkomst, in elektronische vorm te verkrijgen. Op die manier kunnen ze makkelijk aan een andere organisatie worden overgedragen. U heeft bovendien het recht om ons te verzoeken om uw gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere organisatie, indien dit technisch mogelijk is.

Recht om klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening zou zijn dat wij uw gegevens op een onjuiste manier verwerken, beschikt u steeds over het recht om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming.

Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be

11. Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren, hetzij per e-mail naar privacy@hypotheekwinkel.be of per post naar Leuvensesteenweg 643 bus 14, 1930 Zaventem, mits bijvoeging van een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart of een ander document waarmee u geïdentificeerd kan worden. De kopie zal enkel gebruikt worden om u te identificeren overeenkomstig de GDPR.

12. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy te wijzigen. De meest recente versie is te allen tijde beschikbaar op onze websites. De datum waarop deze Privacy Policy voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan terugvinden. In geval van een substantiële wijziging van de Privacy Policy, zullen wij de betrokkenen op wie dit een impact kan hebben, hiervan zo mogelijk rechtstreeks informeren.

Cookie Policy

WIE IS DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE?

Deze Cookie Policy heeft betrekking op alle cookies en soortgelijke technologieën die op deze website geplaatst en gebruikt worden door HYPOTHEEKWINKEL BV, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 643 bus 14, 1930 Zaventem, met ondernemingsnummer BTW BE0474.087.795, die de verwerkingsverantwoordelijke is van deze website.

WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de browser op je toestel worden opgeslagen. Ook op soortgelijke technologieën zoals Pixels, plug-ins en scripts is dit beleid integraal van toepassing. cookies kunnen verschillende doeleinden hebben. Zo heb je technische cookies die voorkeuren bijhouden op een website zoals de taalinstellingen of het winkelmandje. Cookies kunnen gebruikt worden om uw login te controleren en kunnen informatie over de gebruiker bijhouden, zoals uw surfgeschiedenis. Er bestaan cookies die enkel voor een bepaalde sessie worden bijgehouden, of ze worden opgeslagen op uw toestel gedurende een welbepaalde termijn.

Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door een partner, waarmee deze website samenwerkt. De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt.

Cookies kunnen zowel door de verwerkingsverantwoordelijke zelf geplaatst worden (“first-party cookies”) als door een derde partij als dienstverlener voor de verwerkingsverantwoordelijke (“third-party cookies”).

We kunnen cookies onderverdelen in volgende categorieën:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen of zorgen voor de veiligheid van de website. Er wordt geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies.

Functionele cookies

De functionele cookies zijn cookies die de website gebruiksvriendelijker en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een betere surfervaring krijgt. Deze cookies kunnen uw logingegevens bijhouden, een taalkeuze onthouden of een winkelmandje bijhouden. Er wordt geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van deze cookies.

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe de gebruiker de website gebruikt, zoals welke pagina’s bezocht worden en op welke links geklikt worden. Hun enige bedoeling bestaat erin om de functionaliteit van de website te verbeteren en om statistieken te bezorgen met betrekking tot het aantal bezoekers op een bepaalde pagina. Deze cookies zullen enkel geplaatst worden indien de gebruiker hiervoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Advertentie en/of social media cookies

Deze cookies volgen uw online activiteit om adverteerders te helpen relevantere advertenties te vertonen of om te beperken hoe vaak u een advertentie te zien krijgt. Deze cookies hebben een levensduur van maximaal 24 maanden en worden door derde partijen geplaatst.

Deze cookies worden alleen geplaatst nadat de gebruiker ons een uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

VOLGENDE COOKIES WORDEN GEPLAATST OP DEZE WEBSITE

Strikt noodzakelijke cookies en functionele cookies

Naam

Vervaldag

Domein

Doel

__cfruid

Sessie

First-party

embed/v3/counters.gif

Sessie

perf.hsforms.com

Het implementeren van formulieren op de website.

PHPSESSID

Sessie

hypodroom.hypotheekwinkel.be

Het behouden van de status van de gebruikerssessie voor alle paginaverzoeken.

Analytische cookies

Naam

Vervaldag

Domein

Doel

_ga(#)

2 jaar

First-party

Verstrekken van statistieken over wie de website bezoekt en op welke manier dit gebeurt: onder meer het aantal unieke bezoekers, hoe bezoekers op de website terechtkomen, de bezochte pagina’s, de gebruikte browsers en de locaties van waaruit de website bezocht wordt. Deze dienst wordt verstrekt door Google Analytics.

_gid

1 dag

First-party

_gat

1 min

First-party

_clck

1 jaar

First party

Verzamelen van gegevens over de navigatie en het gedrag van de gebruiker op de website, met oog op het samenstellen van statistische rapporteren en heatmaps.

_clsk

1 dag

First party

Registreren van statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website met oog op interne analyse.

_cltk

Sessie

First party

Registreren van statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website met oog op interne analyse.

c.gif

Sessie

c.clarity.ms

Verzamelen van gegevens over de navigatie en het gedrag van de gebruiker op de website, met oog op het samenstellen van statistische rapporteren en heatmaps.

CLID

1 jaar

clarity.ms

Verzamelen van gegevens over de navigatie en het gedrag van de gebruiker op de website, met oog op het samenstellen van statistische rapporteren en heatmaps.

FPAU

3 maand

First party

Toewijzen van een specifiek ID aan de bezoeker, om de website toe te laten om het aantal bezoeken van een specifieke user vast te stellen met oog op statistieken en analyse.

FPID

2 jaar

First party

Registreren van statistische gegevens over het gedrag van gebruikers op de website met oog op interne analyse.

FPLC

1 dag

First party

Registreren van een uniek ID dat wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

hs_ab_test

Sessie

First party

Wordt gebruikt in het kader van multivariate-testen op de website, die toelaten om content op de website te combineren of wijzigen en de website toelaten om de beste variatie/editie te vinden.

__hs_initial_opt_in

1 week

First party

Voorkomen dat de banner altijd weergegeven wordt wanneer bezoekers in strict mode browsen.

__hs_opt_out

6 maand

First party

Wordt gebruikt in het kader van de opt-in privacy policy van HubSpot om te onthouden dat de bezoeker niet opnieuw gevraagd moet worden om cookies te aanvaarden.

__hssc

30 min

First party

Bepalen of HubSpot het serienummer en de tijdstempels in de __htsc-cookie moet verhogen.

__hssrc

Sessie

First party

Wordt gebruikt door HubSpot om na te gaan of de bezoeker zijn browser opnieuw heeft opgestart.

__hstc

6 maand

First party

Het bewaren van de volgende analytische gegevens in verband met het bezoek van de website door de bezoeker: tijdstip van het eerste bezoek, tijdstip van het recentste bezoek, tijdstip van het huidige bezoek, en sessienummer (dit verhoogt voor elke sessie die de eerste opvolgt).

hubspotutk

6 maand

First party

Bijhouden van de identiteit van een bezoeker. Deze wordt doorgegeven aan HubSpot bij het indienen van een formulier en gebruikt bij het ontdubbelen van contacten.

Advertentie en/of social media cookies

Naam

Vervaldag

Domein

Doel

test_cookie

1 dag

doubleclick.net

Nagaan of de internetbrowser van de bezoeker cookies ondersteunt.

__ptq.gif

Sessie

hubspot.com

Verzenden van gegevens over het toestel en het gedrag van de bezoeker naar HubSpot. Het volgen van de bezoeker over verschillende marketingkanalen en toestellen heen.

_fbp

3 maand

First party

Doen aan ‘remarketing’ door na het bezoeken van de website advertenties weer te geven op Facebook. Verleent statistieken over de resultaten van deze ‘remarketing’.

tr

Sessie

facebook.com

Facebook toelaten om advertentieproducten te leveren, zoals real-time-bidding van third-party adverteerders.

ads/ga-audiences

Sessie

google.com

Koppelen van Google Analytics met Google AdWords en doen aan ‘remarketing’ door na het bezoeken van de website advertenties weer te geven op Google. Verlenen van statistieken over de resultaten van deze ‘remarketing’. Opnieuw aantrekken van bezoekers van wie het waarschijnlijk is dat zij mogelijk klant zullen worden.

ANONCHK

1 dag

c.clarity.ms

Registreren van gegevens van bezoekers over meerdere bezoeken heen en op meerdere websites, met oog op het meten van de efficiëntie van advertenties op websites.

bcookie

2 jaar

linkedin.com

LinkedIn toelaten om het gebruik van ‘embedded services’ op de website bij te houden.

bscookie

2 jaar

linkedin.com

lidc

1 dag

linkedin.com

lang

Sessie

ads.linkedin.com

Geplaatst door LinkedIn voor de “Follow us”-button.

lang

Sessie

linkedin.com

Onthoudt de taalkeuze van de bezoeker op de website.

UserMatchHistory

29 dagen

linkedin.com

LinkedIn toelaten om op basis van het surfgedrag op meerdere websites gerichte advertenties weer te geven aan gebruikers op het LinkedIn-platform.

AnalyticsSyncHistory

29 dagen

linkedin.com

Bewaren van gegevens over het tijdstip waarop een synchronisatie met de lms_analytics cookie plaatsvond voor gebruikers in de EER.

li_gc

2 jaar

linkedin.com

Wordt gebruikt om toestemming van gasten van LinkedIn op te slaan met betrekking tot het gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden.

IDE

1 jaar

doubleclick.net

DoubleClick toelaten om een profiel op te bouwen van de bezoeker naar aanleiding van zijn surfgedrag en interacties met advertenties. Op basis hiervan krijgt de gebruiker advertenties te zien die relevant zijn voor hem op basis van dit profiel. Het meten van de efficiëntie van advertenties.

MUID

1 jaar

clarity.ms

Wordt gebruikt door Microsoft als uniek gebruikers-ID. De cookie maakt het mogelijk om gebruikers te volgen door het ID te synchroniseren over meerdere Microsoft-domeinen.

SM

Sessie

c.clarity.ms

Registreren van een unieke ID die het apparaat van de gebruiker identificeert bij terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. Het ID is gebruikt om gerichte advertenties mogelijk te maken.

pagead/1p-user-list/#

Sessie

google.com

Bijhouden of de gebruiker interesse heft getoond in specifieke producten of events over verschillende websites heen, en detecteren hoe de gebruiker tussen sites navigeert. Dit wordt gebruikt met oog op het meten van de efficiëntie van advertentie-inspanningen en het faciliteren van de betaling van referral fees tussen websites.

pagead/viewthroughconversion/#

Sessie

doubleclick.net

SRM_B

1 jaar

bing.com

Het bijhouden van de interactie van de gebruiker met de zoekfunctie op de website. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om relevante producten of diensten weer te geven aan de gebruiker.

VISITOR_INFO1_LIVE

6 maand

YouTube.com

Schatten van de bandbreedte van de websitebezoeker op pagina’s van de website met ingesloten YouTubevideo’s.

YSC

Sessie

YouTube.com

YouTube toelaten om het gebruik van ingesloten YouTubevideo’s op de website bij te houden.

__cf_bm

HubSpot.com

30 min

Het onderscheiden van mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, zodat betrouwbare rapporten gemaakt kunnen worden over het gebruik ervan.

Google (services: Google Analytics en Google Tag Manager)

Deze website maakt gebruik van Google Analytics en Google Tag Manager. Dit zijn web analytische services die deel uitmaken van “Google Ireland Limited” (hierna “Google”). Google gebruikt cookies om ons te helpen bij het analyseren van onze website. De informatie die verzameld wordt door de cookies omtrent het gebruik van de bezoekers van onze website wordt doorgezonden door de browser en zal verwerkt worden op de servers van Google. Hypotheekwinkel heeft de voorzorg genomen om de service op een privacy-vriendelijke manier in te stellen, zodat niet meer gegevens dan nodig verwerkt worden en zodat de data enkel mogen gebruikt worden voor Hypotheekwinkel. De gebruiker kan ervoor kiezen om de installatie van de cookies te voorkomen door geen toestemming te verlenen via de cookie banner op onze website. De gebruiker kan eveneens het doorzenden van informatie over het gebruik van de website en het IP adres van de gebruiker, die gegenereerd wordt door de cookie, stoppen door de Google Analytics Opt-Out Browser Add-on te downloaden en te installeren via volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Voor meer informatie omtrent de verwerking van data omtrent deze tool, bezoek volgende pagina: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

BEHEER VAN COOKIEVOORKEUREN

Hieronder wordt verduidelijkt hoe u uw cookievoorkeuren kan beheren. Strikt noodzakelijke cookies en functionele cookies kunnen niet uitgeschakeld worden. Ze kunnen evenwel steeds manueel verwijderd worden via uw browser.

 • Via de website

U kan op elk moment uw cookievoorkeuren aanpassen via onze website door *aan te vullen*.

 • Via uw browser

Daarnaast kan u uw cookievoorkeuren aanpassen via uw browser. Op die manier kan u zelf aangeven of bepaalde cookies geplaatst mogen worden en kan u de browser instellen om een bericht weer te geven als er een cookie wordt geplaatst. Daarnaast kan u cookies ook handmatig verwijderen via de optie die u toelaat om uw browsegeschiedenis te wissen. Meer informatie hierover kan u op onderstaande pagina’s terugvinden, afhankelijk van welke browser u gebruikt:

Het verwijderen of uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van onze website en aanvullende diensten niet optimaal functioneren.

WIJZIGINGEN

Wij behouden ons het recht voor om onze Cookieverklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op onze website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde Cookieverklaring onmiddellijk van toepassing. Indien wij hierbij nieuwe cookies hebben geïmplementeerd op onze website, zullen wij indien vereist opnieuw om uw toestemming vragen. De datum waarop onze Cookieverklaring voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan deze pagina terugvinden.

CONTACT BIJ VRAGEN

Mocht je na het lezen van deze Cookie Policy toch nog vragen of opmerkingen rond ons cookie beleid hebben, kan je steeds contact opnemen via privacy@hypotheekwinkel.be.