o
o

FAQ

Alle faq op een rijtje

Speelt het sociaal statuut (zelfstandige of loontrekkende) een rol bij tariefbepaling?

Neen.

Bestaat er een verschil tussen een lening en een krediet?

Bij een lening ontvangt u één keer een som geld om bijvoorbeeld een belangrijke aankoop te doen. U betaalt dat bedrag terug zoals u met de bank bent overeengekomen. Na volledige terugbetaling van het kapitaal en van de interesten is de lening ten einde. Voor nieuwe leningen bent u verplicht om bij de bank een nieuw dossier te laten openen en bij de notaris opnieuw een hypotheekakte te laten opmaken.
Een krediet is 'heropneembaar'. Dat wil zeggen dat u een bedrag dat u al hebt terugbetaald aan de bank opnieuw kan opnemen en opnieuw afbetalen met bijkomende interest. Het dossier van de bank, alle borgstellingen en ook de hypotheekakte, blijven gedurende langere termijn beschikbaar voor nieuwe projecten. De aktekosten van een krediet zijn iets hoger dan de aktekosten van een lening, maar het krediet biedt meer flexibiliteit naar de toekomst. Als u van plan bent om in één dossier regelmatig opnieuw geld op te nemen, is het krediet interessanter dan de lening. Als u dat niet van plan bent, dan kan een lening een geschikte oplossing zijn.

Heb ik buiten mijn hypotheeklening verplichtingen bij de hypotheekwinkel?

Neen, koppelverkoop is uit den boze. Bij de hypotheek.winkel heb je geen enkele verplichting, noch wat bankrekeningen of loondomiciliering betreft, noch voor verzekeringen.
Je bent dus volledig vrij! Vrijblijvend kunnen wij je wel adviseren over een brand- en schuldsaldoverzekering. Tussen de verschillende aanbieders van schuldsaldoverzekeringen zijn er geen verschillen op vlak van kwaliteit, wel wat prijs betreft. De prijs varieert in functie van volgende variabelen: roker/niet-roker, leeftijd, duurtijd, rentevoet, de soort lening en het bedrag van de lening, zodat de tarieven wel 50% duurder of goedkoper kunnen zijn.

Hoe zit dat met de belastingen?

Sinds 1 januari 2005 geldt een nieuwe regeling voor de fiscaliteit van woonkredieten. Fiscale optimalisatie, - het zoeken naar de beste belastingregeling -, moet je vanaf de start bekijken. We nemen hierbij zowel de fiscaliteit van de kapitaalsaflossingen als van de intresten onder de loep, en proberen de fiscale aftrek van de premies van de schuldsaldoverzekering zo groot mogelijk te houden. Wij adviseren je en berekenen vooraf welk belastingsvoordeel je optimaal kunt bekomen met het afsluiten van je nieuwe lening.

Hoeveel bedragen de dossierkosten?

Deze verschillen van financiële instelling tot financiële instelling. Gemiddeld bedragen ze 0,3% maar meestal zijn ze beperkt tot een maximumbedrag.

Hoeveel kan ik lenen met mijn inkomen?

Als vuistregel geldt dat je 1/3 van het netto inkomen kan ontlenen. Tegenwoordig is er een evolutie bij de banken richting 40% en zelfs meer. In de praktijk zien we dat de gemiddelde Belg een 850 à 1.000 euro nodig heeft om te leven na afbetaling van de leningskosten. Maar laat je gezond verstand beslissen...

Hoeveel tijd neemt de hele leningsaanvraag- procedure in beslag?

Globaal gezien kun je stellen dat het tussen 4 en 6 weken zal duren vooraleer de notarisakte zal verleden worden. Bij een aankoop van een onroerend goed heb je meestal 4 maanden tijd na het ondertekenen van de verkoopovereenkomst en het verlijden van de notariële aankoopakte. Dit is ruim voldoende om in die periode je lening aan te vragen.

Al bij het eerste gesprek met de hypotheek.winkel wordt de haalbaarheid van je leningsaanvraag duidelijk toegelicht. De verschillende stappen die dan volgen zijn:

 • indiening van de aanvraag,
 • goedkeuring krediet,
 • ondertekening onderhands kredietaanbod,
 • notarisakte met ter beschikking stellen van het ontleend kapitaal.

Is een schatting vereist?

Dit verschilt van financiële instelling tot financiële instelling.
Voor leningen tot 125.000 euro is er meestal geen schatting nodig.
Tussen 125.000 en 250.000 euro is er eveneens geen schatting indien je minder dan 75% van de waarde van je woning leent.
Voor leningen boven de 250.000 euro is er meestal een schatting vereist.

Is het interessant mijn bestaande lening te laten overnemen door een andere bank (herfinanciering)?

De terugbetaling van je huidige lening gaat gepaard met heel wat kosten : wederbeleggingsvergoeding, handlichting, nieuwe hypothecaire inschrijving, enz. Het zal dus pas lonen om je lening door een andere bank te laten overnemen als de nieuwe rentevoet minimaal 1,00% lager is. Op basis van de aflossingstabel van je bestaande lening kan de hypotheek.winkel je mogelijk voordeel snel en duidelijk berekenen.

Kan ik ook alle (notaris)kosten bijlenen?

Dit is inderdaad mogelijk, maar doorgaans wordt hiervoor een renteverhoging toegepast.

Kan ik van verminderde registratierechten genieten?

In sommige gevallen staat de Vlaamse overheid een vermindering van de registratierechten toe. Het tarief vermindert dan van 10% naar 5%. Hiertoe moet de transactie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Het moet gaan om de aankoop van een eerste woning in Vlaanderen.
 2. Het onroerend goed mag slechts een maximaal kadastraal inkomen (K.I.) hebben (vóór indexatie) van:
  • 745 euro indien u geen, 1 of 2 kinderen ten laste hebt
  • 845 euro indien u 3 of 4 kinderen ten laste hebt,
  • 945 euro indien u 5 of 6 kinderen ten laste hebt,
  • 1.045 euro indien u 7 of meer kinderen ten laste hebt.
 3. De koper moet gedurende 3 ononderbroken jaren zijn hoofdverblijfplaats vestigen in het gekochte eigendom. De koper heeft 3 jaar tijd om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen.
 4. De koper mag geen andere onroerende eigendommen bezitten.

Speelt leeftijd een rol bij tariefbepaling?

Neen.

Tot welke leeftijd mag ik een lening afsluiten?

Dit is echt afhankelijk van je financiële instelling. Gelukkig werken wij met héél wat financiële instellingen op de markt en kiezen we zo ook de meest geschikte partner voor je uit.  
Richtinggevend is het best er voor te zorgen dat de hypothecaire lening afbetaald is voor je 70 jaar wordt.

Verzorgt de hypotheekwinkel ook investeringskredieten?

We focussen ons uiteraard op de hypotheeklening, maar ook voor investeringskredieten kun je bij ons terecht.

Wanneer wordt de rentevoet vastgelegd?

De rentevoet wordt vastgelegd op het ogenblik van je kredietaanvraag. Deze rentevoet wordt later opgenomen in het kredietaanbod. De notarisakte moet dan binnen de 2 à 3 maanden na het opmaken van het kredietaanbod verleden worden.

De hypotheek.winkel zal je informeren als de rente in die tussentijd daalt, zodat je toch nog van het lagere tarief kan genieten. Sommige kredietverstrekkers zullen een kleine vergoeding vragen voor het heropmaken van de documenten, maar dit loont vaak de moeite.

Wat betekent 3/3/3 (+2%/-2%)?

Dit is de geijkte manier om de variabiliteit van een lening uit te drukken. Onder variabiliteit verstaan we de duurtijd dat een rentevoet vast is. In het geval van een 3/3/3 betekent dit dat de rentevoet na 3 jaar aangepast kan worden, en vervolgens om de 3 jaar. De +2%/-2% wijst op de maximale renteaanpassing (van 2% lager tot 2% hoger) tijdens de volledige leenperiode.

Wat gebeurt er bij financiële problemen?

Sterfte, ongeval, werkloosheid, ziekte, echtscheiding? Normaal gezien loopt de hypothecaire lening door, maar in geval van financiële problemen doe je er best aan deze te bespreken. Stilzwijgen en niet betalen is nooit een oplossing.

Verzekeringen kunnen je helpen enkele van deze oorzaken op te vangen:

 • de schuldsaldoverzekering komt tussen bij overlijden;
 • een gewaarborgd inkomen helpt je wanneer je door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt valt;
 • de gratis verzekering tegen inkomensverlies springt tijdelijk bij in geval van werkloosheid.

We doorlopen deze mogelijkheden bij het afsluiten van de lening en staan je bij met raad en daad wanneer de financiële problemen zich voordoen.

Wat is de ideale duurtijd voor een hypothecaire lening?

Hoeveel wens je en kun je afbetalen per maand? In functie daarvan en van het ontleende bedrag wordt er bekeken hoelang de lening kan lopen. Hoe korter de duurtijd van de lening, hoe meer je afbetaalt per maand, maar hoe minder je betaalt in het totaal (dus, voor de volledige duurtijd van de lening). Buiten het gewenste maandbedrag kunnen ook de fiscale voordelen een rol in deze beslissing spelen.

Wat is de maximum duurtijd van een lening?

Tegenwoordig is de maximale duurtijd van een lening op 30 jaar vastgelegd, afhankelijk van de kredietverstrekker. De duurtijd van een hypothecaire inschrijving bedraagt trouwens altijd 30 jaar. Uiteraard kunt je als klant beslissen om je lening aan te gaan op 15, 20 of 25 jaar. Een lening moet echter minstens 10 jaar duren om de kapitaalaflossingen fiscaal aftrekbaar te maken.

Wat is de verzekering gewaarborgd wonen?

De verzekering gewaarborgd wonen wordt gratis door de Vlaamse overheid aangeboden aan elke werkende persoon die een hypothecaire lening aangaat voor het bouwen, kopen of verbouwen van een woning gelegen in Vlaanderen.

Deze verzekering voorziet een tussenkomst wanneer de persoon die een hypothecaire lening heeft onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Deze tussenkomst is tijdelijk en zorgt voor een gedeeltelijke afbetaling van het krediet. Deze verzekering loopt over een periode van 10 jaar en eindigt wanneer je de woning niet meer zelf bewoont.

Om deze verzekering te onderschrijven is er geen beperking van het inkomen. Er geldt wel een maximale verkoopwaarde voor de woning en bij nieuwbouw is de verzekering gekoppeld aan energienormen.

Voor gedetailleerde informatie en voor de aanvraagformulieren kan je terecht op www.verzekeringgewaarborgdwonen.be.

Wat is een abattement?

Dit houdt in dat op de eerste schijf van 15.000 van het aankoopbedrag er geen registratierechten (5% of 10%) verschuldigd zijn. Deze vrijstelling is aan voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn:

 • enkel voor natuurlijke personen en niet voor vennootschappen, die in Vlaanderen een woning of bouwgrond aankopen
 • het onroerend goed dient men in volle eigendom aan te kopen
 • Geen enkele van de kopers mag op het moment van de aankoop eigenaar zijn van een ander onroerend goed in België gelegen.
 • als kopers moet je je hoofdverblijfplaats vestigen in het aangekochte onroerend goed. Indien het een huis betreft, binnen de 2 jaar na de aankoop; betreft het een bouwgrond, binnen de 5 jaar na de aankoop.

Wat is een hypothecair mandaat?

De bank die het krediet verstrekt neemt genoegen met een volmacht om te komen tot een hypothecaire inschrijving. M.a.w., jij als klant geeft een volmacht of mandaat aan de bank om op gelijk welk ogenblik over te gaan tot een bezwaring van het onroerend goed via een hypothecaire inschrijving. De bank zal daartoe slechts overgaan wanneer je als klant je verplichtingen tot het betalen van je lening niet zou nakomen. Dit mandaat wordt eveneens via een notaris vastgelegd in een notariële akte.

Wat is een hypothecaire inschrijving?

De bank neemt als waarborg voor het verstrekken van een krediet een hypothecaire inschrijving. Deze waarborg wordt genomen via een notaris en gestipuleerd in een notariële akte. Hierdoor wordt het onroerend goed bezwaard en wordt de bank bevoorrechte schuldeiser op het onroerend goed.

Wat is een kredietaanbod?

Wanneer een leningsaanvraag door de bank goedgekeurd wordt, maakt deze een kredietaanbod op waarin alle modaliteiten van de lening (bedrag, rentevoet, variabiliteit, duurtijd) worden opgenomen. Die akkoordbrief wordt ter ondertekening voorgelegd aan de kredietnemer. Zo wachten je geen verrassingen meer als enige tijd later de notarisakte wordt verleden.

Wat is een leningsakte?

De bank laat via de notaris alle gegevens van de lening vastleggen in een leningsakte. Als kredietnemer teken je deze akte samen met de bank.

Wat is een quotiteit?

Dit is de verhouding tussen de waarde van het aan te kopen of te bouwen onroerend goed en het ontleende bedrag. Hoe hoger het ontleend bedrag, hoe hoger de quotiteit. De meeste banken rekenen een toeslag aan naarmate de quotiteit hoger ligt.

Wat is een verhoogd abattement?

De Vlaamse overheid geeft een extra korting op de te betalen registratierechten van exact 1.000 euro. Alle kopers die genieten van het gewone abattement en die een lening aangaan met hypothecaire inschrijving komen hiervoor in aanmerking.

Wat is het kadastraal inkomen?

Het kadastraal inkomen is het geschatte jaarlijkse netto-inkomen van een onroerend goed. Dat staat theoretisch gelijk met de potentiële bruto-huuropbrengst verminderd met 40 procent, nodig voor onderhoud en dergelijke.

Wie bouwt of verbouwt, is wettelijk verplicht om de werken aan de administratie van het kadaster aan te geven binnen de dertig dagen na de ingebruikneming of de voltooiing.

Volgens een rondzendbrief moet de belastingadministratie een onderscheid maken tussen verbouwingen die het comfort in een woning verhogen, en maatregelen voor energiebesparing. Het kadastraal inkomen wordt niet beïnvloed door verbouwingen die alleen dienen om energie te besparen, zoals een woning beter isoleren, zonnepanelen plaatsen of een energiezuinigere verwarmingsketel installeren.

Het kadastraal inkomen vormt de basis voor de woonbelasting (de zogenoemde 'onroerende voorheffing')

Welke documenten zijn nodig voor een kredietaanvraag?

Naast je identiteitskaart en inkomstenbewijzen worden nog andere documenten gevraagd afhankelijk van het doel van je leningsaanvraag.

Bij een aankoop: een verkoopsovereenkomst

Voor nieuwbouw of verbouwingen: de plannen en bestekken

Herfinancieringen: bestaande leningsakte met aflossingstabel

De hypotheek.winkel zal je hoe dan ook duidelijk meedelen welke documenten vereist zijn, zodat je kredietaanvraag in een minimum van tijd afgehandeld kan worden.

Welke kosten gaan gepaard met een lening?

De notariskosten voor een aankoop omvatten de registratierechten, erelonen van de notaris en de aktekosten.
Bij de leningsakte zullen bij de notaris eveneens de kosten voor de hypoteekbewaarder en de erelonen van de notaris dienen voorzien te worden. Ook hier zijn aktekosten verschuldigd.
Afhankelijk van de financiële instelling dienen er eveneens dossierkosten en/of schattingskosten voorzien te worden.
Bij een herfinanciering dient men rekening te houden met een wederbeleggingsvergoeding voor de over te nemen lening, alsook met handlichtingskosten.
Voor een nieuwbouw rekent men de registratie- en notariskosten op het grondgedeelte, en de BTW op de bouwwerken. Voor "sleutel op de deur" zullen de erelonen van de notaris eveneens op een gedeelte van de bouwkosten berekend worden.

Welke terugbetalingformules bestaan er?

mensualiteiten: je betaalt een vast maandbedrag, waarin zowel de terugbetaling van je ontleend bedrag zit, als de intrest. Elke maand betaal je minder intrest en meer kapitaal, maar het maandbedrag blijft vast.

vaste kapitaalaflossingen: maandelijks betaal je een vast gedeelte van je ontleend kapitaal terug, alsook de intrest op het openstaande saldo. Het totale maandbedrag vermindert dus elke maand. Voor de volledige looptijd van je lening is deze formule wel goedkoper, maar de maandelijkse betaling is in het begin zwaarder om dragen.

vaste termijn: op je lening zelf zal je geen terugbetalingen verrichten, zodat je alleen intresten betaalt. Daarnaast wordt je ontleend kapitaal weer samengesteld (vb. via een levensverzekering of beleggingsfondsen) met de bedoeling op het einde dit samengesteld kapitaal aan te wenden om de lening in één maal af te lossen.

aflossingsvrije variant: uitsluitend betaling van intresten, zonder wedersamenstelling van het ontleende kapitaal.

Aanvullend zijn er nog andere terugbetalingsformules.

Welke types rentevoeten bestaan er?

De mogelijkheden variëren van een jaarlijks herzienbare (1/1/1) tot een vaste rentevoet. De meest voorkomende rentevoeten zijn de jaarlijks herzienbare, de 3/3/3, de 5/5/5, de 10/5/5 en de vaste.

De hypotheek.winkel vergelijkt al deze formules met elkaar, zowel naar rentevoet, maandlast als totale kostprijs. Daarenboven wegen we de risico's van al deze formules af in diverse rentescenario's. Zo kun je je een duidelijk en objectief beeld vormen welke rentevoet voor jou het interessantst is.

Hoeveel lenen?

Speelt het sociaal statuut (zelfstandige of loontrekkende) een rol bij tariefbepaling?

Neen.

Hoe zit dat met de belastingen?

Sinds 1 januari 2005 geldt een nieuwe regeling voor de fiscaliteit van woonkredieten. Fiscale optimalisatie, - het zoeken naar de beste belastingregeling -, moet je vanaf de start bekijken. We nemen hierbij zowel de fiscaliteit van de kapitaalsaflossingen als van de intresten onder de loep, en proberen de fiscale aftrek van de premies van de schuldsaldoverzekering zo groot mogelijk te houden. Wij adviseren je en berekenen vooraf welk belastingsvoordeel je optimaal kunt bekomen met het afsluiten van je nieuwe lening.

Hoeveel kan ik lenen met mijn inkomen?

Als vuistregel geldt dat je 1/3 van het netto inkomen kan ontlenen. Tegenwoordig is er een evolutie bij de banken richting 40% en zelfs meer. In de praktijk zien we dat de gemiddelde Belg een 850 à 1.000 euro nodig heeft om te leven na afbetaling van de leningskosten. Maar laat je gezond verstand beslissen...

Is het interessant mijn bestaande lening te laten overnemen door een andere bank (herfinanciering)?

De terugbetaling van je huidige lening gaat gepaard met heel wat kosten : wederbeleggingsvergoeding, handlichting, nieuwe hypothecaire inschrijving, enz. Het zal dus pas lonen om je lening door een andere bank te laten overnemen als de nieuwe rentevoet minimaal 1,00% lager is. Op basis van de aflossingstabel van je bestaande lening kan de hypotheek.winkel je mogelijk voordeel snel en duidelijk berekenen.

Kan ik ook alle (notaris)kosten bijlenen?

Dit is inderdaad mogelijk, maar doorgaans wordt hiervoor een renteverhoging toegepast.

Kan ik van verminderde registratierechten genieten?

In sommige gevallen staat de Vlaamse overheid een vermindering van de registratierechten toe. Het tarief vermindert dan van 10% naar 5%. Hiertoe moet de transactie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Het moet gaan om de aankoop van een eerste woning in Vlaanderen.
 2. Het onroerend goed mag slechts een maximaal kadastraal inkomen (K.I.) hebben (vóór indexatie) van:
  • 745 euro indien u geen, 1 of 2 kinderen ten laste hebt
  • 845 euro indien u 3 of 4 kinderen ten laste hebt,
  • 945 euro indien u 5 of 6 kinderen ten laste hebt,
  • 1.045 euro indien u 7 of meer kinderen ten laste hebt.
 3. De koper moet gedurende 3 ononderbroken jaren zijn hoofdverblijfplaats vestigen in het gekochte eigendom. De koper heeft 3 jaar tijd om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen.
 4. De koper mag geen andere onroerende eigendommen bezitten.

Speelt leeftijd een rol bij tariefbepaling?

Neen.

Tot welke leeftijd mag ik een lening afsluiten?

Dit is echt afhankelijk van je financiële instelling. Gelukkig werken wij met héél wat financiële instellingen op de markt en kiezen we zo ook de meest geschikte partner voor je uit.  
Richtinggevend is het best er voor te zorgen dat de hypothecaire lening afbetaald is voor je 70 jaar wordt.

Verzorgt de hypotheekwinkel ook investeringskredieten?

We focussen ons uiteraard op de hypotheeklening, maar ook voor investeringskredieten kun je bij ons terecht.

Wanneer wordt de rentevoet vastgelegd?

De rentevoet wordt vastgelegd op het ogenblik van je kredietaanvraag. Deze rentevoet wordt later opgenomen in het kredietaanbod. De notarisakte moet dan binnen de 2 à 3 maanden na het opmaken van het kredietaanbod verleden worden.

De hypotheek.winkel zal je informeren als de rente in die tussentijd daalt, zodat je toch nog van het lagere tarief kan genieten. Sommige kredietverstrekkers zullen een kleine vergoeding vragen voor het heropmaken van de documenten, maar dit loont vaak de moeite.

Wat betekent 3/3/3 (+2%/-2%)?

Dit is de geijkte manier om de variabiliteit van een lening uit te drukken. Onder variabiliteit verstaan we de duurtijd dat een rentevoet vast is. In het geval van een 3/3/3 betekent dit dat de rentevoet na 3 jaar aangepast kan worden, en vervolgens om de 3 jaar. De +2%/-2% wijst op de maximale renteaanpassing (van 2% lager tot 2% hoger) tijdens de volledige leenperiode.

Wat gebeurt er bij financiële problemen?

Sterfte, ongeval, werkloosheid, ziekte, echtscheiding? Normaal gezien loopt de hypothecaire lening door, maar in geval van financiële problemen doe je er best aan deze te bespreken. Stilzwijgen en niet betalen is nooit een oplossing.

Verzekeringen kunnen je helpen enkele van deze oorzaken op te vangen:

 • de schuldsaldoverzekering komt tussen bij overlijden;
 • een gewaarborgd inkomen helpt je wanneer je door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt valt;
 • de gratis verzekering tegen inkomensverlies springt tijdelijk bij in geval van werkloosheid.

We doorlopen deze mogelijkheden bij het afsluiten van de lening en staan je bij met raad en daad wanneer de financiële problemen zich voordoen.

Wat is de ideale duurtijd voor een hypothecaire lening?

Hoeveel wens je en kun je afbetalen per maand? In functie daarvan en van het ontleende bedrag wordt er bekeken hoelang de lening kan lopen. Hoe korter de duurtijd van de lening, hoe meer je afbetaalt per maand, maar hoe minder je betaalt in het totaal (dus, voor de volledige duurtijd van de lening). Buiten het gewenste maandbedrag kunnen ook de fiscale voordelen een rol in deze beslissing spelen.

Wat is de maximum duurtijd van een lening?

Tegenwoordig is de maximale duurtijd van een lening op 30 jaar vastgelegd, afhankelijk van de kredietverstrekker. De duurtijd van een hypothecaire inschrijving bedraagt trouwens altijd 30 jaar. Uiteraard kunt je als klant beslissen om je lening aan te gaan op 15, 20 of 25 jaar. Een lening moet echter minstens 10 jaar duren om de kapitaalaflossingen fiscaal aftrekbaar te maken.

Wat is de verzekering gewaarborgd wonen?

De verzekering gewaarborgd wonen wordt gratis door de Vlaamse overheid aangeboden aan elke werkende persoon die een hypothecaire lening aangaat voor het bouwen, kopen of verbouwen van een woning gelegen in Vlaanderen.

Deze verzekering voorziet een tussenkomst wanneer de persoon die een hypothecaire lening heeft onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Deze tussenkomst is tijdelijk en zorgt voor een gedeeltelijke afbetaling van het krediet. Deze verzekering loopt over een periode van 10 jaar en eindigt wanneer je de woning niet meer zelf bewoont.

Om deze verzekering te onderschrijven is er geen beperking van het inkomen. Er geldt wel een maximale verkoopwaarde voor de woning en bij nieuwbouw is de verzekering gekoppeld aan energienormen.

Voor gedetailleerde informatie en voor de aanvraagformulieren kan je terecht op www.verzekeringgewaarborgdwonen.be.

Wat is een abattement?

Dit houdt in dat op de eerste schijf van 15.000 van het aankoopbedrag er geen registratierechten (5% of 10%) verschuldigd zijn. Deze vrijstelling is aan voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn:

 • enkel voor natuurlijke personen en niet voor vennootschappen, die in Vlaanderen een woning of bouwgrond aankopen
 • het onroerend goed dient men in volle eigendom aan te kopen
 • Geen enkele van de kopers mag op het moment van de aankoop eigenaar zijn van een ander onroerend goed in België gelegen.
 • als kopers moet je je hoofdverblijfplaats vestigen in het aangekochte onroerend goed. Indien het een huis betreft, binnen de 2 jaar na de aankoop; betreft het een bouwgrond, binnen de 5 jaar na de aankoop.

Wat is een kredietaanbod?

Wanneer een leningsaanvraag door de bank goedgekeurd wordt, maakt deze een kredietaanbod op waarin alle modaliteiten van de lening (bedrag, rentevoet, variabiliteit, duurtijd) worden opgenomen. Die akkoordbrief wordt ter ondertekening voorgelegd aan de kredietnemer. Zo wachten je geen verrassingen meer als enige tijd later de notarisakte wordt verleden.

Wat is een quotiteit?

Dit is de verhouding tussen de waarde van het aan te kopen of te bouwen onroerend goed en het ontleende bedrag. Hoe hoger het ontleend bedrag, hoe hoger de quotiteit. De meeste banken rekenen een toeslag aan naarmate de quotiteit hoger ligt.

Wat is een verhoogd abattement?

De Vlaamse overheid geeft een extra korting op de te betalen registratierechten van exact 1.000 euro. Alle kopers die genieten van het gewone abattement en die een lening aangaan met hypothecaire inschrijving komen hiervoor in aanmerking.

Welke kosten gaan gepaard met een lening?

De notariskosten voor een aankoop omvatten de registratierechten, erelonen van de notaris en de aktekosten.
Bij de leningsakte zullen bij de notaris eveneens de kosten voor de hypoteekbewaarder en de erelonen van de notaris dienen voorzien te worden. Ook hier zijn aktekosten verschuldigd.
Afhankelijk van de financiële instelling dienen er eveneens dossierkosten en/of schattingskosten voorzien te worden.
Bij een herfinanciering dient men rekening te houden met een wederbeleggingsvergoeding voor de over te nemen lening, alsook met handlichtingskosten.
Voor een nieuwbouw rekent men de registratie- en notariskosten op het grondgedeelte, en de BTW op de bouwwerken. Voor "sleutel op de deur" zullen de erelonen van de notaris eveneens op een gedeelte van de bouwkosten berekend worden.

Welke terugbetalingformules bestaan er?

mensualiteiten: je betaalt een vast maandbedrag, waarin zowel de terugbetaling van je ontleend bedrag zit, als de intrest. Elke maand betaal je minder intrest en meer kapitaal, maar het maandbedrag blijft vast.

vaste kapitaalaflossingen: maandelijks betaal je een vast gedeelte van je ontleend kapitaal terug, alsook de intrest op het openstaande saldo. Het totale maandbedrag vermindert dus elke maand. Voor de volledige looptijd van je lening is deze formule wel goedkoper, maar de maandelijkse betaling is in het begin zwaarder om dragen.

vaste termijn: op je lening zelf zal je geen terugbetalingen verrichten, zodat je alleen intresten betaalt. Daarnaast wordt je ontleend kapitaal weer samengesteld (vb. via een levensverzekering of beleggingsfondsen) met de bedoeling op het einde dit samengesteld kapitaal aan te wenden om de lening in één maal af te lossen.

aflossingsvrije variant: uitsluitend betaling van intresten, zonder wedersamenstelling van het ontleende kapitaal.

Aanvullend zijn er nog andere terugbetalingsformules.

Welke types rentevoeten bestaan er?

De mogelijkheden variëren van een jaarlijks herzienbare (1/1/1) tot een vaste rentevoet. De meest voorkomende rentevoeten zijn de jaarlijks herzienbare, de 3/3/3, de 5/5/5, de 10/5/5 en de vaste.

De hypotheek.winkel vergelijkt al deze formules met elkaar, zowel naar rentevoet, maandlast als totale kostprijs. Daarenboven wegen we de risico's van al deze formules af in diverse rentescenario's. Zo kun je je een duidelijk en objectief beeld vormen welke rentevoet voor jou het interessantst is.

Begrippen aangaande een hypothecair krediet

Bestaat er een verschil tussen een lening en een krediet?

Bij een lening ontvangt u één keer een som geld om bijvoorbeeld een belangrijke aankoop te doen. U betaalt dat bedrag terug zoals u met de bank bent overeengekomen. Na volledige terugbetaling van het kapitaal en van de interesten is de lening ten einde. Voor nieuwe leningen bent u verplicht om bij de bank een nieuw dossier te laten openen en bij de notaris opnieuw een hypotheekakte te laten opmaken.
Een krediet is 'heropneembaar'. Dat wil zeggen dat u een bedrag dat u al hebt terugbetaald aan de bank opnieuw kan opnemen en opnieuw afbetalen met bijkomende interest. Het dossier van de bank, alle borgstellingen en ook de hypotheekakte, blijven gedurende langere termijn beschikbaar voor nieuwe projecten. De aktekosten van een krediet zijn iets hoger dan de aktekosten van een lening, maar het krediet biedt meer flexibiliteit naar de toekomst. Als u van plan bent om in één dossier regelmatig opnieuw geld op te nemen, is het krediet interessanter dan de lening. Als u dat niet van plan bent, dan kan een lening een geschikte oplossing zijn.

Hoeveel tijd neemt de hele leningsaanvraag- procedure in beslag?

Globaal gezien kun je stellen dat het tussen 4 en 6 weken zal duren vooraleer de notarisakte zal verleden worden. Bij een aankoop van een onroerend goed heb je meestal 4 maanden tijd na het ondertekenen van de verkoopovereenkomst en het verlijden van de notariële aankoopakte. Dit is ruim voldoende om in die periode je lening aan te vragen.

Al bij het eerste gesprek met de hypotheek.winkel wordt de haalbaarheid van je leningsaanvraag duidelijk toegelicht. De verschillende stappen die dan volgen zijn:

 • indiening van de aanvraag,
 • goedkeuring krediet,
 • ondertekening onderhands kredietaanbod,
 • notarisakte met ter beschikking stellen van het ontleend kapitaal.

Kan ik van verminderde registratierechten genieten?

In sommige gevallen staat de Vlaamse overheid een vermindering van de registratierechten toe. Het tarief vermindert dan van 10% naar 5%. Hiertoe moet de transactie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Het moet gaan om de aankoop van een eerste woning in Vlaanderen.
 2. Het onroerend goed mag slechts een maximaal kadastraal inkomen (K.I.) hebben (vóór indexatie) van:
  • 745 euro indien u geen, 1 of 2 kinderen ten laste hebt
  • 845 euro indien u 3 of 4 kinderen ten laste hebt,
  • 945 euro indien u 5 of 6 kinderen ten laste hebt,
  • 1.045 euro indien u 7 of meer kinderen ten laste hebt.
 3. De koper moet gedurende 3 ononderbroken jaren zijn hoofdverblijfplaats vestigen in het gekochte eigendom. De koper heeft 3 jaar tijd om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen.
 4. De koper mag geen andere onroerende eigendommen bezitten.

Wanneer wordt de rentevoet vastgelegd?

De rentevoet wordt vastgelegd op het ogenblik van je kredietaanvraag. Deze rentevoet wordt later opgenomen in het kredietaanbod. De notarisakte moet dan binnen de 2 à 3 maanden na het opmaken van het kredietaanbod verleden worden.

De hypotheek.winkel zal je informeren als de rente in die tussentijd daalt, zodat je toch nog van het lagere tarief kan genieten. Sommige kredietverstrekkers zullen een kleine vergoeding vragen voor het heropmaken van de documenten, maar dit loont vaak de moeite.

Wat betekent 3/3/3 (+2%/-2%)?

Dit is de geijkte manier om de variabiliteit van een lening uit te drukken. Onder variabiliteit verstaan we de duurtijd dat een rentevoet vast is. In het geval van een 3/3/3 betekent dit dat de rentevoet na 3 jaar aangepast kan worden, en vervolgens om de 3 jaar. De +2%/-2% wijst op de maximale renteaanpassing (van 2% lager tot 2% hoger) tijdens de volledige leenperiode.

Wat is de ideale duurtijd voor een hypothecaire lening?

Hoeveel wens je en kun je afbetalen per maand? In functie daarvan en van het ontleende bedrag wordt er bekeken hoelang de lening kan lopen. Hoe korter de duurtijd van de lening, hoe meer je afbetaalt per maand, maar hoe minder je betaalt in het totaal (dus, voor de volledige duurtijd van de lening). Buiten het gewenste maandbedrag kunnen ook de fiscale voordelen een rol in deze beslissing spelen.

Wat is de maximum duurtijd van een lening?

Tegenwoordig is de maximale duurtijd van een lening op 30 jaar vastgelegd, afhankelijk van de kredietverstrekker. De duurtijd van een hypothecaire inschrijving bedraagt trouwens altijd 30 jaar. Uiteraard kunt je als klant beslissen om je lening aan te gaan op 15, 20 of 25 jaar. Een lening moet echter minstens 10 jaar duren om de kapitaalaflossingen fiscaal aftrekbaar te maken.

Wat is de verzekering gewaarborgd wonen?

De verzekering gewaarborgd wonen wordt gratis door de Vlaamse overheid aangeboden aan elke werkende persoon die een hypothecaire lening aangaat voor het bouwen, kopen of verbouwen van een woning gelegen in Vlaanderen.

Deze verzekering voorziet een tussenkomst wanneer de persoon die een hypothecaire lening heeft onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Deze tussenkomst is tijdelijk en zorgt voor een gedeeltelijke afbetaling van het krediet. Deze verzekering loopt over een periode van 10 jaar en eindigt wanneer je de woning niet meer zelf bewoont.

Om deze verzekering te onderschrijven is er geen beperking van het inkomen. Er geldt wel een maximale verkoopwaarde voor de woning en bij nieuwbouw is de verzekering gekoppeld aan energienormen.

Voor gedetailleerde informatie en voor de aanvraagformulieren kan je terecht op www.verzekeringgewaarborgdwonen.be.

Wat is een abattement?

Dit houdt in dat op de eerste schijf van 15.000 van het aankoopbedrag er geen registratierechten (5% of 10%) verschuldigd zijn. Deze vrijstelling is aan voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn:

 • enkel voor natuurlijke personen en niet voor vennootschappen, die in Vlaanderen een woning of bouwgrond aankopen
 • het onroerend goed dient men in volle eigendom aan te kopen
 • Geen enkele van de kopers mag op het moment van de aankoop eigenaar zijn van een ander onroerend goed in België gelegen.
 • als kopers moet je je hoofdverblijfplaats vestigen in het aangekochte onroerend goed. Indien het een huis betreft, binnen de 2 jaar na de aankoop; betreft het een bouwgrond, binnen de 5 jaar na de aankoop.

Wat is een hypothecair mandaat?

De bank die het krediet verstrekt neemt genoegen met een volmacht om te komen tot een hypothecaire inschrijving. M.a.w., jij als klant geeft een volmacht of mandaat aan de bank om op gelijk welk ogenblik over te gaan tot een bezwaring van het onroerend goed via een hypothecaire inschrijving. De bank zal daartoe slechts overgaan wanneer je als klant je verplichtingen tot het betalen van je lening niet zou nakomen. Dit mandaat wordt eveneens via een notaris vastgelegd in een notariële akte.

Wat is een hypothecaire inschrijving?

De bank neemt als waarborg voor het verstrekken van een krediet een hypothecaire inschrijving. Deze waarborg wordt genomen via een notaris en gestipuleerd in een notariële akte. Hierdoor wordt het onroerend goed bezwaard en wordt de bank bevoorrechte schuldeiser op het onroerend goed.

Wat is een kredietaanbod?

Wanneer een leningsaanvraag door de bank goedgekeurd wordt, maakt deze een kredietaanbod op waarin alle modaliteiten van de lening (bedrag, rentevoet, variabiliteit, duurtijd) worden opgenomen. Die akkoordbrief wordt ter ondertekening voorgelegd aan de kredietnemer. Zo wachten je geen verrassingen meer als enige tijd later de notarisakte wordt verleden.

Wat is een leningsakte?

De bank laat via de notaris alle gegevens van de lening vastleggen in een leningsakte. Als kredietnemer teken je deze akte samen met de bank.

Wat is een quotiteit?

Dit is de verhouding tussen de waarde van het aan te kopen of te bouwen onroerend goed en het ontleende bedrag. Hoe hoger het ontleend bedrag, hoe hoger de quotiteit. De meeste banken rekenen een toeslag aan naarmate de quotiteit hoger ligt.

Wat is een verhoogd abattement?

De Vlaamse overheid geeft een extra korting op de te betalen registratierechten van exact 1.000 euro. Alle kopers die genieten van het gewone abattement en die een lening aangaan met hypothecaire inschrijving komen hiervoor in aanmerking.

Wat is het kadastraal inkomen?

Het kadastraal inkomen is het geschatte jaarlijkse netto-inkomen van een onroerend goed. Dat staat theoretisch gelijk met de potentiële bruto-huuropbrengst verminderd met 40 procent, nodig voor onderhoud en dergelijke.

Wie bouwt of verbouwt, is wettelijk verplicht om de werken aan de administratie van het kadaster aan te geven binnen de dertig dagen na de ingebruikneming of de voltooiing.

Volgens een rondzendbrief moet de belastingadministratie een onderscheid maken tussen verbouwingen die het comfort in een woning verhogen, en maatregelen voor energiebesparing. Het kadastraal inkomen wordt niet beïnvloed door verbouwingen die alleen dienen om energie te besparen, zoals een woning beter isoleren, zonnepanelen plaatsen of een energiezuinigere verwarmingsketel installeren.

Het kadastraal inkomen vormt de basis voor de woonbelasting (de zogenoemde 'onroerende voorheffing')

Welke documenten zijn nodig voor een kredietaanvraag?

Naast je identiteitskaart en inkomstenbewijzen worden nog andere documenten gevraagd afhankelijk van het doel van je leningsaanvraag.

Bij een aankoop: een verkoopsovereenkomst

Voor nieuwbouw of verbouwingen: de plannen en bestekken

Herfinancieringen: bestaande leningsakte met aflossingstabel

De hypotheek.winkel zal je hoe dan ook duidelijk meedelen welke documenten vereist zijn, zodat je kredietaanvraag in een minimum van tijd afgehandeld kan worden.

Welke terugbetalingformules bestaan er?

mensualiteiten: je betaalt een vast maandbedrag, waarin zowel de terugbetaling van je ontleend bedrag zit, als de intrest. Elke maand betaal je minder intrest en meer kapitaal, maar het maandbedrag blijft vast.

vaste kapitaalaflossingen: maandelijks betaal je een vast gedeelte van je ontleend kapitaal terug, alsook de intrest op het openstaande saldo. Het totale maandbedrag vermindert dus elke maand. Voor de volledige looptijd van je lening is deze formule wel goedkoper, maar de maandelijkse betaling is in het begin zwaarder om dragen.

vaste termijn: op je lening zelf zal je geen terugbetalingen verrichten, zodat je alleen intresten betaalt. Daarnaast wordt je ontleend kapitaal weer samengesteld (vb. via een levensverzekering of beleggingsfondsen) met de bedoeling op het einde dit samengesteld kapitaal aan te wenden om de lening in één maal af te lossen.

aflossingsvrije variant: uitsluitend betaling van intresten, zonder wedersamenstelling van het ontleende kapitaal.

Aanvullend zijn er nog andere terugbetalingsformules.

Welke types rentevoeten bestaan er?

De mogelijkheden variëren van een jaarlijks herzienbare (1/1/1) tot een vaste rentevoet. De meest voorkomende rentevoeten zijn de jaarlijks herzienbare, de 3/3/3, de 5/5/5, de 10/5/5 en de vaste.

De hypotheek.winkel vergelijkt al deze formules met elkaar, zowel naar rentevoet, maandlast als totale kostprijs. Daarenboven wegen we de risico's van al deze formules af in diverse rentescenario's. Zo kun je je een duidelijk en objectief beeld vormen welke rentevoet voor jou het interessantst is.

Soorten leningen

Bestaat er een verschil tussen een lening en een krediet?

Bij een lening ontvangt u één keer een som geld om bijvoorbeeld een belangrijke aankoop te doen. U betaalt dat bedrag terug zoals u met de bank bent overeengekomen. Na volledige terugbetaling van het kapitaal en van de interesten is de lening ten einde. Voor nieuwe leningen bent u verplicht om bij de bank een nieuw dossier te laten openen en bij de notaris opnieuw een hypotheekakte te laten opmaken.
Een krediet is 'heropneembaar'. Dat wil zeggen dat u een bedrag dat u al hebt terugbetaald aan de bank opnieuw kan opnemen en opnieuw afbetalen met bijkomende interest. Het dossier van de bank, alle borgstellingen en ook de hypotheekakte, blijven gedurende langere termijn beschikbaar voor nieuwe projecten. De aktekosten van een krediet zijn iets hoger dan de aktekosten van een lening, maar het krediet biedt meer flexibiliteit naar de toekomst. Als u van plan bent om in één dossier regelmatig opnieuw geld op te nemen, is het krediet interessanter dan de lening. Als u dat niet van plan bent, dan kan een lening een geschikte oplossing zijn.

Is het interessant mijn bestaande lening te laten overnemen door een andere bank (herfinanciering)?

De terugbetaling van je huidige lening gaat gepaard met heel wat kosten : wederbeleggingsvergoeding, handlichting, nieuwe hypothecaire inschrijving, enz. Het zal dus pas lonen om je lening door een andere bank te laten overnemen als de nieuwe rentevoet minimaal 1,00% lager is. Op basis van de aflossingstabel van je bestaande lening kan de hypotheek.winkel je mogelijk voordeel snel en duidelijk berekenen.

Verzorgt de hypotheekwinkel ook investeringskredieten?

We focussen ons uiteraard op de hypotheeklening, maar ook voor investeringskredieten kun je bij ons terecht.

Wanneer wordt de rentevoet vastgelegd?

De rentevoet wordt vastgelegd op het ogenblik van je kredietaanvraag. Deze rentevoet wordt later opgenomen in het kredietaanbod. De notarisakte moet dan binnen de 2 à 3 maanden na het opmaken van het kredietaanbod verleden worden.

De hypotheek.winkel zal je informeren als de rente in die tussentijd daalt, zodat je toch nog van het lagere tarief kan genieten. Sommige kredietverstrekkers zullen een kleine vergoeding vragen voor het heropmaken van de documenten, maar dit loont vaak de moeite.

Wat betekent 3/3/3 (+2%/-2%)?

Dit is de geijkte manier om de variabiliteit van een lening uit te drukken. Onder variabiliteit verstaan we de duurtijd dat een rentevoet vast is. In het geval van een 3/3/3 betekent dit dat de rentevoet na 3 jaar aangepast kan worden, en vervolgens om de 3 jaar. De +2%/-2% wijst op de maximale renteaanpassing (van 2% lager tot 2% hoger) tijdens de volledige leenperiode.

Wat is de ideale duurtijd voor een hypothecaire lening?

Hoeveel wens je en kun je afbetalen per maand? In functie daarvan en van het ontleende bedrag wordt er bekeken hoelang de lening kan lopen. Hoe korter de duurtijd van de lening, hoe meer je afbetaalt per maand, maar hoe minder je betaalt in het totaal (dus, voor de volledige duurtijd van de lening). Buiten het gewenste maandbedrag kunnen ook de fiscale voordelen een rol in deze beslissing spelen.

Wat is de maximum duurtijd van een lening?

Tegenwoordig is de maximale duurtijd van een lening op 30 jaar vastgelegd, afhankelijk van de kredietverstrekker. De duurtijd van een hypothecaire inschrijving bedraagt trouwens altijd 30 jaar. Uiteraard kunt je als klant beslissen om je lening aan te gaan op 15, 20 of 25 jaar. Een lening moet echter minstens 10 jaar duren om de kapitaalaflossingen fiscaal aftrekbaar te maken.

Wat is een quotiteit?

Dit is de verhouding tussen de waarde van het aan te kopen of te bouwen onroerend goed en het ontleende bedrag. Hoe hoger het ontleend bedrag, hoe hoger de quotiteit. De meeste banken rekenen een toeslag aan naarmate de quotiteit hoger ligt.

Welke terugbetalingformules bestaan er?

mensualiteiten: je betaalt een vast maandbedrag, waarin zowel de terugbetaling van je ontleend bedrag zit, als de intrest. Elke maand betaal je minder intrest en meer kapitaal, maar het maandbedrag blijft vast.

vaste kapitaalaflossingen: maandelijks betaal je een vast gedeelte van je ontleend kapitaal terug, alsook de intrest op het openstaande saldo. Het totale maandbedrag vermindert dus elke maand. Voor de volledige looptijd van je lening is deze formule wel goedkoper, maar de maandelijkse betaling is in het begin zwaarder om dragen.

vaste termijn: op je lening zelf zal je geen terugbetalingen verrichten, zodat je alleen intresten betaalt. Daarnaast wordt je ontleend kapitaal weer samengesteld (vb. via een levensverzekering of beleggingsfondsen) met de bedoeling op het einde dit samengesteld kapitaal aan te wenden om de lening in één maal af te lossen.

aflossingsvrije variant: uitsluitend betaling van intresten, zonder wedersamenstelling van het ontleende kapitaal.

Aanvullend zijn er nog andere terugbetalingsformules.

Welke types rentevoeten bestaan er?

De mogelijkheden variëren van een jaarlijks herzienbare (1/1/1) tot een vaste rentevoet. De meest voorkomende rentevoeten zijn de jaarlijks herzienbare, de 3/3/3, de 5/5/5, de 10/5/5 en de vaste.

De hypotheek.winkel vergelijkt al deze formules met elkaar, zowel naar rentevoet, maandlast als totale kostprijs. Daarenboven wegen we de risico's van al deze formules af in diverse rentescenario's. Zo kun je je een duidelijk en objectief beeld vormen welke rentevoet voor jou het interessantst is.

Dossierverloop

Heb ik buiten mijn hypotheeklening verplichtingen bij de hypotheekwinkel?

Neen, koppelverkoop is uit den boze. Bij de hypotheek.winkel heb je geen enkele verplichting, noch wat bankrekeningen of loondomiciliering betreft, noch voor verzekeringen.
Je bent dus volledig vrij! Vrijblijvend kunnen wij je wel adviseren over een brand- en schuldsaldoverzekering. Tussen de verschillende aanbieders van schuldsaldoverzekeringen zijn er geen verschillen op vlak van kwaliteit, wel wat prijs betreft. De prijs varieert in functie van volgende variabelen: roker/niet-roker, leeftijd, duurtijd, rentevoet, de soort lening en het bedrag van de lening, zodat de tarieven wel 50% duurder of goedkoper kunnen zijn.

Hoeveel tijd neemt de hele leningsaanvraag- procedure in beslag?

Globaal gezien kun je stellen dat het tussen 4 en 6 weken zal duren vooraleer de notarisakte zal verleden worden. Bij een aankoop van een onroerend goed heb je meestal 4 maanden tijd na het ondertekenen van de verkoopovereenkomst en het verlijden van de notariële aankoopakte. Dit is ruim voldoende om in die periode je lening aan te vragen.

Al bij het eerste gesprek met de hypotheek.winkel wordt de haalbaarheid van je leningsaanvraag duidelijk toegelicht. De verschillende stappen die dan volgen zijn:

 • indiening van de aanvraag,
 • goedkeuring krediet,
 • ondertekening onderhands kredietaanbod,
 • notarisakte met ter beschikking stellen van het ontleend kapitaal.

Is een schatting vereist?

Dit verschilt van financiële instelling tot financiële instelling.
Voor leningen tot 125.000 euro is er meestal geen schatting nodig.
Tussen 125.000 en 250.000 euro is er eveneens geen schatting indien je minder dan 75% van de waarde van je woning leent.
Voor leningen boven de 250.000 euro is er meestal een schatting vereist.

Wanneer wordt de rentevoet vastgelegd?

De rentevoet wordt vastgelegd op het ogenblik van je kredietaanvraag. Deze rentevoet wordt later opgenomen in het kredietaanbod. De notarisakte moet dan binnen de 2 à 3 maanden na het opmaken van het kredietaanbod verleden worden.

De hypotheek.winkel zal je informeren als de rente in die tussentijd daalt, zodat je toch nog van het lagere tarief kan genieten. Sommige kredietverstrekkers zullen een kleine vergoeding vragen voor het heropmaken van de documenten, maar dit loont vaak de moeite.

Wat gebeurt er bij financiële problemen?

Sterfte, ongeval, werkloosheid, ziekte, echtscheiding? Normaal gezien loopt de hypothecaire lening door, maar in geval van financiële problemen doe je er best aan deze te bespreken. Stilzwijgen en niet betalen is nooit een oplossing.

Verzekeringen kunnen je helpen enkele van deze oorzaken op te vangen:

 • de schuldsaldoverzekering komt tussen bij overlijden;
 • een gewaarborgd inkomen helpt je wanneer je door ziekte of ongeval arbeidsongeschikt valt;
 • de gratis verzekering tegen inkomensverlies springt tijdelijk bij in geval van werkloosheid.

We doorlopen deze mogelijkheden bij het afsluiten van de lening en staan je bij met raad en daad wanneer de financiële problemen zich voordoen.

Welke documenten zijn nodig voor een kredietaanvraag?

Naast je identiteitskaart en inkomstenbewijzen worden nog andere documenten gevraagd afhankelijk van het doel van je leningsaanvraag.

Bij een aankoop: een verkoopsovereenkomst

Voor nieuwbouw of verbouwingen: de plannen en bestekken

Herfinancieringen: bestaande leningsakte met aflossingstabel

De hypotheek.winkel zal je hoe dan ook duidelijk meedelen welke documenten vereist zijn, zodat je kredietaanvraag in een minimum van tijd afgehandeld kan worden.

Kosten van een hypothecair krediet

Heb ik buiten mijn hypotheeklening verplichtingen bij de hypotheekwinkel?

Neen, koppelverkoop is uit den boze. Bij de hypotheek.winkel heb je geen enkele verplichting, noch wat bankrekeningen of loondomiciliering betreft, noch voor verzekeringen.
Je bent dus volledig vrij! Vrijblijvend kunnen wij je wel adviseren over een brand- en schuldsaldoverzekering. Tussen de verschillende aanbieders van schuldsaldoverzekeringen zijn er geen verschillen op vlak van kwaliteit, wel wat prijs betreft. De prijs varieert in functie van volgende variabelen: roker/niet-roker, leeftijd, duurtijd, rentevoet, de soort lening en het bedrag van de lening, zodat de tarieven wel 50% duurder of goedkoper kunnen zijn.

Hoe zit dat met de belastingen?

Sinds 1 januari 2005 geldt een nieuwe regeling voor de fiscaliteit van woonkredieten. Fiscale optimalisatie, - het zoeken naar de beste belastingregeling -, moet je vanaf de start bekijken. We nemen hierbij zowel de fiscaliteit van de kapitaalsaflossingen als van de intresten onder de loep, en proberen de fiscale aftrek van de premies van de schuldsaldoverzekering zo groot mogelijk te houden. Wij adviseren je en berekenen vooraf welk belastingsvoordeel je optimaal kunt bekomen met het afsluiten van je nieuwe lening.

Hoeveel bedragen de dossierkosten?

Deze verschillen van financiële instelling tot financiële instelling. Gemiddeld bedragen ze 0,3% maar meestal zijn ze beperkt tot een maximumbedrag.

Is een schatting vereist?

Dit verschilt van financiële instelling tot financiële instelling.
Voor leningen tot 125.000 euro is er meestal geen schatting nodig.
Tussen 125.000 en 250.000 euro is er eveneens geen schatting indien je minder dan 75% van de waarde van je woning leent.
Voor leningen boven de 250.000 euro is er meestal een schatting vereist.

Kan ik ook alle (notaris)kosten bijlenen?

Dit is inderdaad mogelijk, maar doorgaans wordt hiervoor een renteverhoging toegepast.

Kan ik van verminderde registratierechten genieten?

In sommige gevallen staat de Vlaamse overheid een vermindering van de registratierechten toe. Het tarief vermindert dan van 10% naar 5%. Hiertoe moet de transactie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Het moet gaan om de aankoop van een eerste woning in Vlaanderen.
 2. Het onroerend goed mag slechts een maximaal kadastraal inkomen (K.I.) hebben (vóór indexatie) van:
  • 745 euro indien u geen, 1 of 2 kinderen ten laste hebt
  • 845 euro indien u 3 of 4 kinderen ten laste hebt,
  • 945 euro indien u 5 of 6 kinderen ten laste hebt,
  • 1.045 euro indien u 7 of meer kinderen ten laste hebt.
 3. De koper moet gedurende 3 ononderbroken jaren zijn hoofdverblijfplaats vestigen in het gekochte eigendom. De koper heeft 3 jaar tijd om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen.
 4. De koper mag geen andere onroerende eigendommen bezitten.

Wat is de verzekering gewaarborgd wonen?

De verzekering gewaarborgd wonen wordt gratis door de Vlaamse overheid aangeboden aan elke werkende persoon die een hypothecaire lening aangaat voor het bouwen, kopen of verbouwen van een woning gelegen in Vlaanderen.

Deze verzekering voorziet een tussenkomst wanneer de persoon die een hypothecaire lening heeft onvrijwillig werkloos of arbeidsongeschikt wordt. Deze tussenkomst is tijdelijk en zorgt voor een gedeeltelijke afbetaling van het krediet. Deze verzekering loopt over een periode van 10 jaar en eindigt wanneer je de woning niet meer zelf bewoont.

Om deze verzekering te onderschrijven is er geen beperking van het inkomen. Er geldt wel een maximale verkoopwaarde voor de woning en bij nieuwbouw is de verzekering gekoppeld aan energienormen.

Voor gedetailleerde informatie en voor de aanvraagformulieren kan je terecht op www.verzekeringgewaarborgdwonen.be.

Wat is een abattement?

Dit houdt in dat op de eerste schijf van 15.000 van het aankoopbedrag er geen registratierechten (5% of 10%) verschuldigd zijn. Deze vrijstelling is aan voorwaarden verbonden. De belangrijkste zijn:

 • enkel voor natuurlijke personen en niet voor vennootschappen, die in Vlaanderen een woning of bouwgrond aankopen
 • het onroerend goed dient men in volle eigendom aan te kopen
 • Geen enkele van de kopers mag op het moment van de aankoop eigenaar zijn van een ander onroerend goed in België gelegen.
 • als kopers moet je je hoofdverblijfplaats vestigen in het aangekochte onroerend goed. Indien het een huis betreft, binnen de 2 jaar na de aankoop; betreft het een bouwgrond, binnen de 5 jaar na de aankoop.

Wat is een verhoogd abattement?

De Vlaamse overheid geeft een extra korting op de te betalen registratierechten van exact 1.000 euro. Alle kopers die genieten van het gewone abattement en die een lening aangaan met hypothecaire inschrijving komen hiervoor in aanmerking.

Wat is het kadastraal inkomen?

Het kadastraal inkomen is het geschatte jaarlijkse netto-inkomen van een onroerend goed. Dat staat theoretisch gelijk met de potentiële bruto-huuropbrengst verminderd met 40 procent, nodig voor onderhoud en dergelijke.

Wie bouwt of verbouwt, is wettelijk verplicht om de werken aan de administratie van het kadaster aan te geven binnen de dertig dagen na de ingebruikneming of de voltooiing.

Volgens een rondzendbrief moet de belastingadministratie een onderscheid maken tussen verbouwingen die het comfort in een woning verhogen, en maatregelen voor energiebesparing. Het kadastraal inkomen wordt niet beïnvloed door verbouwingen die alleen dienen om energie te besparen, zoals een woning beter isoleren, zonnepanelen plaatsen of een energiezuinigere verwarmingsketel installeren.

Het kadastraal inkomen vormt de basis voor de woonbelasting (de zogenoemde 'onroerende voorheffing')

Welke kosten gaan gepaard met een lening?

De notariskosten voor een aankoop omvatten de registratierechten, erelonen van de notaris en de aktekosten.
Bij de leningsakte zullen bij de notaris eveneens de kosten voor de hypoteekbewaarder en de erelonen van de notaris dienen voorzien te worden. Ook hier zijn aktekosten verschuldigd.
Afhankelijk van de financiële instelling dienen er eveneens dossierkosten en/of schattingskosten voorzien te worden.
Bij een herfinanciering dient men rekening te houden met een wederbeleggingsvergoeding voor de over te nemen lening, alsook met handlichtingskosten.
Voor een nieuwbouw rekent men de registratie- en notariskosten op het grondgedeelte, en de BTW op de bouwwerken. Voor "sleutel op de deur" zullen de erelonen van de notaris eveneens op een gedeelte van de bouwkosten berekend worden.

Duurtijd van een lening

Is het interessant mijn bestaande lening te laten overnemen door een andere bank (herfinanciering)?

De terugbetaling van je huidige lening gaat gepaard met heel wat kosten : wederbeleggingsvergoeding, handlichting, nieuwe hypothecaire inschrijving, enz. Het zal dus pas lonen om je lening door een andere bank te laten overnemen als de nieuwe rentevoet minimaal 1,00% lager is. Op basis van de aflossingstabel van je bestaande lening kan de hypotheek.winkel je mogelijk voordeel snel en duidelijk berekenen.

Wanneer wordt de rentevoet vastgelegd?

De rentevoet wordt vastgelegd op het ogenblik van je kredietaanvraag. Deze rentevoet wordt later opgenomen in het kredietaanbod. De notarisakte moet dan binnen de 2 à 3 maanden na het opmaken van het kredietaanbod verleden worden.

De hypotheek.winkel zal je informeren als de rente in die tussentijd daalt, zodat je toch nog van het lagere tarief kan genieten. Sommige kredietverstrekkers zullen een kleine vergoeding vragen voor het heropmaken van de documenten, maar dit loont vaak de moeite.

Wat betekent 3/3/3 (+2%/-2%)?

Dit is de geijkte manier om de variabiliteit van een lening uit te drukken. Onder variabiliteit verstaan we de duurtijd dat een rentevoet vast is. In het geval van een 3/3/3 betekent dit dat de rentevoet na 3 jaar aangepast kan worden, en vervolgens om de 3 jaar. De +2%/-2% wijst op de maximale renteaanpassing (van 2% lager tot 2% hoger) tijdens de volledige leenperiode.

Wat is de ideale duurtijd voor een hypothecaire lening?

Hoeveel wens je en kun je afbetalen per maand? In functie daarvan en van het ontleende bedrag wordt er bekeken hoelang de lening kan lopen. Hoe korter de duurtijd van de lening, hoe meer je afbetaalt per maand, maar hoe minder je betaalt in het totaal (dus, voor de volledige duurtijd van de lening). Buiten het gewenste maandbedrag kunnen ook de fiscale voordelen een rol in deze beslissing spelen.

Wat is de maximum duurtijd van een lening?

Tegenwoordig is de maximale duurtijd van een lening op 30 jaar vastgelegd, afhankelijk van de kredietverstrekker. De duurtijd van een hypothecaire inschrijving bedraagt trouwens altijd 30 jaar. Uiteraard kunt je als klant beslissen om je lening aan te gaan op 15, 20 of 25 jaar. Een lening moet echter minstens 10 jaar duren om de kapitaalaflossingen fiscaal aftrekbaar te maken.

Welke terugbetalingformules bestaan er?

mensualiteiten: je betaalt een vast maandbedrag, waarin zowel de terugbetaling van je ontleend bedrag zit, als de intrest. Elke maand betaal je minder intrest en meer kapitaal, maar het maandbedrag blijft vast.

vaste kapitaalaflossingen: maandelijks betaal je een vast gedeelte van je ontleend kapitaal terug, alsook de intrest op het openstaande saldo. Het totale maandbedrag vermindert dus elke maand. Voor de volledige looptijd van je lening is deze formule wel goedkoper, maar de maandelijkse betaling is in het begin zwaarder om dragen.

vaste termijn: op je lening zelf zal je geen terugbetalingen verrichten, zodat je alleen intresten betaalt. Daarnaast wordt je ontleend kapitaal weer samengesteld (vb. via een levensverzekering of beleggingsfondsen) met de bedoeling op het einde dit samengesteld kapitaal aan te wenden om de lening in één maal af te lossen.

aflossingsvrije variant: uitsluitend betaling van intresten, zonder wedersamenstelling van het ontleende kapitaal.

Aanvullend zijn er nog andere terugbetalingsformules.

Welke types rentevoeten bestaan er?

De mogelijkheden variëren van een jaarlijks herzienbare (1/1/1) tot een vaste rentevoet. De meest voorkomende rentevoeten zijn de jaarlijks herzienbare, de 3/3/3, de 5/5/5, de 10/5/5 en de vaste.

De hypotheek.winkel vergelijkt al deze formules met elkaar, zowel naar rentevoet, maandlast als totale kostprijs. Daarenboven wegen we de risico's van al deze formules af in diverse rentescenario's. Zo kun je je een duidelijk en objectief beeld vormen welke rentevoet voor jou het interessantst is.

Op zoek naar jouw droomhuis?

Hoe ver kan je springen?
Is jouw budget groot genoeg?

Je hebt jouw droomhuis gevonden

Welke kosten zijn verbonden aan de aankoop van een huis? Teken ik al een compromis?

Het compromis is getekend...

Welke lening kiezen? Wat is belangrijk voor mij?